PROJECTE CLASSE INVERSA UPV

    

El compromís institucional de la nostra universitat amb la millora contínua de la qualitat de l’ensenyament, fa imprescindible seguir avançant en la implantació d’innovacions metodològiques en els processos formatius, emfatitzant el desenvolupament de mètodes d’aprenentatge per a l’adquisició de competències per part de l’estudiant i procediments i instruments per a la seua avaluació.

En aquest marc, la UPV, des del curs acadèmic 2014-2015, ve impulsant la implantació de la metodologia de Classe Inversa en diferents assignatures de les titulacions oferides en la nostra universitat. L’objectiu principal és aconseguir un millor aprenentatge per part dels alumnes, però al seu torn es donen altres objectius específics, justificats per l’entorn social i cultural en el qual ens trobem actualment. Aquests objectius específics cerquen aconseguir involucrar a l’alumne en el seu propi procés formatiu, fer-ho responsable del seu aprenentatge, i alhora, aconseguir despertar en ell la motivació per aprendre, per formar-se en competències, no solament pròpies de la matèria, sinó també en altres competències transversals que li ajudaran a ser millor professional quan accedisca al món laboral.

El projecte Classe Inversa es basa a impartir les classes sota un model que integra les metodologies de “Flipped Classroom” i ‘Blended Learning‘, al costat d’avançades tecnologies de producció de continguts docents. Els professors, en la seua major part, utilitzen vídeos d’alta qualitat (ja existents o produïts per a l’ocasió amb tecnologia pròpia de la UPV), vídeos que l’alumne visualitza i estudia en la seua casa juntament amb altres materials que el professor estime oportú. L’alumne dedica el temps de classe a aprofundir en aqueixos continguts, debatre sobre els mateixos i aplicar en classe, juntament amb els seus companys i el professor, aquests continguts. D’aquesta forma, el professor pot fer un seguiment més detallat de l’alumne; les classes són molt més pràctiques; hi ha una interacció total amb l’alumne, la qual cosa redunda al final en el seu rendiment i facilita a cada alumne aprendre al seu ritme. En la classe inversa, els deures es porten a l’aula i no a l’inrevés.