PROJECTE CLASSE INVERSA UPV


 PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE

La UPV incentiva la participació en el projecte Classe Inversa assignant un reconeixement extra en el POD a aquelles assignatures que es comprometen a participar en el projecte implantant la metodologia i col·laborant en les accions de seguiment que es programen (enquestes, reunions, etc…).

Addicionalment, atès que en alguns centres hi ha més assignatures interessades de les quals es poden atendre amb els crèdits POD assignats a cada centre, s’ha previst que a partir del curs 2017-2018 hi haja un reconeixement en forma de IAD per a aquelles assignatures que no puguen rebre reconeixement POD.

Els centres de la UPV coordinen la participació de les assignatures de les seues respectives titulacions. Són els coordinadors de Classe Inversa en cada centre els qui durant els mesos de gener i febrer elaboren la llista d’assignatures que participaran en el projecte durant el següent curs. El Vicerectorat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions rep aquestes propostes i les trasllada al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i professorat perquè assignen els crèdits POD corresponents.

Posteriorment, durant el mes de juliol quan ja està assignat el POD per al pròxim curs, els professors han d’accedir al formulari de registre per a registrar formalment la seua participació, detallant els grups en els quals impartiran la docència en classe inversa i formalitzant el seu compromís. És especialment important reflectir correctament els grups en els quals s’imparteix aquesta metodologia per a poder fer un seguiment correcte del rendiment acadèmic dels alumnes que reben la docència en Classe Inversa.

Durant el mes de juliol, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) programa una sèrie de cursos relacionats amb el projecte Classe Inversa, de manera que els professors que ho desitgen poden rebre formació en diferents aspectes relacionats amb aquesta metodologia abans d’abordar les seues classes durant curs següent. Així mateix, els professors poden sol·licitar assessorament al personal de l’ICE i de l’ASIC, tant sobre l’aplicació de la metodologia com sobre els aspectes tecnològics per a la creació i distribució de continguts quan ho necessiten.

 ELS NOMBRES DE LA CLASSE INVERSA

CURS 2014-2015

Durant el curs 2014-2015 la UPV va iniciar un projecte pilot, implantant la classe inversa en un grup complet de segon curs del Grau en Enginyeria Informàtica de la ETS d’Enginyeria Informàtica i en un altre grup de segon curs del Grau de la Facultat d’Administració d’Empreses, implicant a 30 professors impartint 20 assignatures a uns 100 alumnes. Els alumnes que es matriculaven en aquest grup rebien totes les assignatures del curs amb aquesta metodologia.

Una vegada finalitzat el curs i analitzats els resultats es va concloure que la metodologia havia tingut un impacte positiu en els resultats d’aprenentatge dels alumnes. Els comentaris rebuts dels alumnes (“S’hauria d’haver fet abans”, “Ara sóc més disciplinat en l’estudi”, “Treballe més però obtinc més rendiment distribuint l’esforç al llarg de tot el curs”,….) juntament amb els resultats de les enquestes realitzades i l’anàlisi dels resultats acadèmics van justificar l’extensió del projecte pilot a la totalitat dels centres UPV en el següent curs acadèmic.

CURS 2015-2016

Durant el curs 2015-2016 el projecte es va mantenir en segon curs dels graus d’Enginyeria Informàtica i ADE i es va estendre a un grup complet de tercer curs, però a més es va donar un salt important ja que el projecte es va estendre a la resta de centres de la UPV. Durant aquest curs, en les assignatures que es van sumar al projecte Classe Inversa, els alumnes podien triar si desitjaven matricular-se en grups de classe inversa o si per contra desitjaven rebre la docència amb la metodologia tradicional, depenent de les seues preferències. D’aquesta forma un alumne pot rebre algunes assignatures en Classe Inversa i unes altres en metodologia tradicional, segons les seues preferències.

Durant aquest curs acadèmic van participar en el projecte 233 professors impartint 201 assignatures en 11 centres de la UPV.

CURS 2016-2017

En el curs 2016-2017 es mantenen els grups de 2º i 3º en els graus d’Enginyeria Informàtica i d’Administració de Empreses i se sumen al projecte 270 professors impartint 256 assignatures en TOTS els centres UPV.

 RESULTATS I LLIÇONS APRESES

S’ha revisat el rendiment acadèmic dels alumnes participants en el projecte i s’han dut a terme diverses enquestes al llarg del projecte, tant per a estudiants com per a professors; els resultats del qual demostren que la Classe Inversa té un impacte positiu en el rendiment acadèmic i, especialment, en el compromís dels estudiants amb el seu propi aprenentatge.

A la vista dels resultats acadèmics dels cursos ja finalitzats, es pot observar que, en general, no s’aprecia gran diferència respecte del percentatge d’aprovats i suspesos, però sí que la nota mitjana dels alumnes que aprovaven amb major dificultat a augmentat, suposant açò que aconsegueixen superar l’assignatura amb major claredat que anteriorment. Els grups impartits amb metodologia de classe inversa mostren una millora entorn del 0,5 – 1 punt en la nota mitjana dels alumnes, especialment en la franja del 5 al 6, és a dir, aquells alumnes que treien 5-6, ara estan traient entorn del 6-7.

A més dels resultats acadèmics ja citats, entre altres aspectes positius observats de la metodologia podem dir que en la Classe Inversa:

  • L’alumne pren consciència del seu propi aprenentatge, mentre que el professor actua com a “guia” en el procés d’aprenentatge.
  • Augmenta la interacció alumne-professor.
  • L’alumne obté una formació més personalitzada.
  • Augmenta la motivació i interès dels alumnes.
  • Promou el treball en equip i la col·laboració.

Per a resumir, a partir dels resultats de les enquestes realitzades i de les conclusions extretes de les diferents jornades de seguiment organitzades, on professors i alumnes exposen la seua visió de l’experiència, podem concloure que els estudiants entenen que la Classe Inversa els exigeix un major esforç però també influeix positivament en el seu compromís amb el procés d’aprenentatge, afavoreix l’aprenentatge participatiu, i anima als estudiants a prendre un paper decisiu en el seu propi procés d’aprenentatge.

En aquest document pots consultar algunes observacions extretes de l’estudi del rendiment acadèmic dels alumnes participants en el projecte durant el curs 2015-2016

Òbviament també s’han detectat aspectes negatius que hauran de ser corregits, per açò s’està treballant en un catàleg de BONES PRÀCTIQUES per a intentar conduir als professors participants en l’aplicació de la metodologia utilitzant estratègies d’èxit contrastat i evitant pràctiques i errors que influeixen negativament en l’aprenentatge dels alumnes.