PREMIS CLASSE INVERSA 2016-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Primer – Objecte de la convocatòria.

Per a treballar en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, i la millora de la qualitat educativa en general desenvolupada en la Universitat Politècnica de València (UPV), la nostra institució ha definit una línia d’acció d’intensificació de l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions en la docència com a element facilitador de la metodologia docent a aplicar en l’aula.

Així mateix, aquest compromís institucional amb la millora contínua de la qualitat de l’ensenyament, fa imprescindible seguir avançant en la implantació d’innovacions metodològiques en els processos formatius, emfatitzant el desenvolupament de mètodes d’aprenentatge per a l’adquisició de competències per part de l’estudiant i procediments i instruments per a la seua avaluació, establint-se al seu torn una valoració dels resultats obtinguts en el procés.

Per tot açò, des del Vicerectorat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions es desitja reconèixer i premiar l’esforç que el professorat realitza en desenvolupar experiències d’innovació educativa en els processos formatius, centrant-se concretament en el reconeixement a la labor desenvolupada en la implantació de la metodologia Flipped Classroom, desenvolupada en la nostra universitat des de l’any 2014-2015 i promoguda en el si del Projecte Classe Inversa pel Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Segon – Dotació pressupostària.

La quantia destinada als premis serà la següent:

 • Un premi de 600 €
 • Un accésit de 300 €

Tercer – Destinataris dels premis.

Podrà sol·licitar el premi el personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de València que s’haja registrat en el Projecte Classe Inversa i haja impartit docència durant el curs 2016/2017 en algun dels Graus i Màsters de la UPV utilitzant la metodologia de Classe Inversa.

Serà possible presentar treballs en grup. En aquests casos, hi haurà un professor/a coordinador/a responsable, persona que serà qui presente la candidatura.

Quart – Presentació de candidatures.

Les candidatures podran presentar-se fins al dia 1 de juny de 2017 elaborant un informe descrivint l’experiència segons el següent model.

Descarrega el model d’informe

La candidatura es formalitzarà mitjançant el formulari accessible a continuació, on s’haurà d’adjuntar l’informe elaborat segons el model anterior:

Segons l’assenyalat en el model proposat, l’informe amb la descripció de l’experiència haurà de contenir els següents aspectes:

 • Motiu que va fonamentar el canvi: objectius docents plantejats en l’assignatura (baixa motivació de l’alumnat, absentisme, baix rendiment acadèmic,…).
 • Presentació de l’assignatura: descripció del context de la mateixa (titulació en la qual s’emmarca, característiques sobre el tipus d’alumnat, tipus d’assignatura, nivell, curs, nombre de grups, nombre d’alumnes…).
 • Objectius: plantejament dels objectius d’aprenentatge a aconseguir pels alumnes en l’assignatura.
 • Detalls sobre la metodologia: descripció i desenvolupament de l’experiència metodològica (planificació i programació establida, activitats fora i dins de l’aula, materials utilitzats, tipus d’avaluació establida, pesos en l’avaluació, etc…).
 • Elements i recursos utilitzats: incloure referències i exemples dels recursos multimèdia utilitzats, i descriure com s’han integrat en l’assignatura i on (en quin entorn tecnològic s’han presentat a l’alumne). Establir una justificació de la finalitat amb el qual s’utilitzat cadascun, i per què s’ha utilitzat aqueix tipus de recursos i no uns altres. Incloure exemples de guies per a l’alumne utilitzades, presentacions o elements utilitzats per a presentar la metodologia a l’alumne.
 • Avaluació de l’experiència: resultats quantitatius i qualitatius de la mateixa (resultats de qüestionaris subministrats, desenvolupament d’impressions, descripció de l’experiència en termes d’avaluació en la qual s’indique què aspectes han funcionat millor i quins són millorables), lliçons apreses (encerts a repetir i errors a evitar en el futur).

Cinquè – Jurat.

El jurat dels premis serà presidit pel vicerector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i estarà constituït pels membres de la Comissió de Docència en Xarxa.

El jurat actuarà amb absoluta autonomia i total facultat per a emetre la fallada, interpretar les bases i consensuar les seues normes i criteris de treball. La fallada dels premis serà inapel·lable no existint recurs possible. El jurat es reserva la facultat de declarar deserts els premis total o parcialment.

La fallada del jurat i la corresponent publicació dels premiats es realitzarà en el mes de juny. El lliurament dels premis es farà en l’acte de clausura del congrés INRED2017 que se celebrarà el pròxim 14 de juliol de 2017.

Sisè – Criteris de valoració i selecció.

Una vegada rebudes les candidatures i tancat el termini d’admissió, el jurat valorarà les propostes presentades amb les diferents experiències i realitzarà una proposta raonada per a la concessió dels premis, d’acord amb els següents criteris:

 • Claredat del plantejament de la proposta: claredat i completesa de la proposta presentada segons el model d’informe proposat en l’apartat quart d’aquestes bases.
 • Adequació i rellevància de l’experiència presentada quant al seu disseny curricular, la implantació de la metodologia docent i el disseny de nous sistemes d’avaluació concordes a aquesta metodologia.
 • Nivell de canvi metodològic real en l’aula. Aquest canvi es constatarà per evidències presentades sobre:
  • Modificació de la programació didàctica.
  • La capacitat per a potenciar l’activitat col·laborativa.
  • La capacitat per a despertar l’interès i la motivació de l’alumne per la matèria.
  • Canvis produïts en la millora del procés d’aprenentatge i en la formació dels alumnes (tant a nivell del rendiment acadèmic com de l’adquisició de competències).
 • Qualitat tècnica i de disseny dels recursos i materials empleats, activitats desenvolupades, etc.
 • Pla d’avaluació i seguiment del projecte presentat.
Descarrega les bases dels premis